سوپرآلیاژهای پایه نیکل

 

 

 

Inconel (اینکونل)

Nimonic (نایمونیک)

Hastelloy (هستلوی)

Nickel (نیکل)

RENE

 • گرید: RENE 41- RENE 77 -RENE 80 -RENE 88DT -RENE 95- RENE 100 - RENE 104 -RENE 125 -RENE 142- RENE 150 - RENE 220 - RENE N4 -RENE N5 - RENE N6
 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

   

  RENE 41

  RENE 100

  RENE 220

  RENE 77

  RENE 104

  RENE N4

  RENE 80

  RENE 125

  RENE N5

  RENE 88DT

  RENE 142

  RENE N6

  RENE 95

  RENE 150

   

UDIMET (یودیمت)

Monel (مونل)

 • گرید: مونل ۴۰۰- مونل ۴۰۱- مونل ۴۰۴-مونل ۴۱۳- مونل ۴۱۶- مونل ۴۱۸-مونل ۴۵۰- مونل k_500- مونل R_405
 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

   

  مونل 400

  مونل 413

  مونل k-500

  مونل 401

  مونل 416

  مونل R-405

  مونل 404

  مونل 418

   

   

  مونل 450

   

Nickel-Titanium (نیکل-تیتانیوم)

 • گرید: Nickel-Titanium - Ni-Ti-Fe - Ni-Ti-Cu - Ni-Ti-Cr - Ni-Ti-Nb - Ni-Ti-Co
 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

   

  Nickel-Titanium

  Ni-Ti-Cu

  Ni-Ti-Nb

  Ni-Ti-Fe

  Ni-Ti-Cr

  Ni-Ti-Co

BRIGHTARY

COLMONOY (کلمنوی)

 • گرید: کلمنوی 3- کلمنوی 4-کلمنوی 5-کلمنوی 6-کلمنوی 56
 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

IN-738

 • گرید: IN-738 - IN-738LC
 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

   

KOTHERM

 • گرید: KOTHERM Positive - KOTHERM Negative
 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

   

  KOTHERM Positive

  KOTHERM Negative

NIOTHERM

 • گرید: NIOTHERM Positive- NIOTHERM Negative
 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

   

  NIOTHERM Positive

  NIOTHERM Negative

INCOCLAD

 • گرید: INCOCLAD 671/800HT- INCOCLAD 625/steel
 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

   

Cupro 107

 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

  Cupro 107

Ferry

 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

  Ferry

INCOTHERM

 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

  INCOTHERM

Nickel-Iron 258

 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

  Nickel-Iron 258

NICOCRALY

 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

  NICOCRALY

NILOMAG

 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

  NILOMAG

NIMOLOY

 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

  NIMOLOY

WASPALOY

 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

  WASPALOY

 • warehouse3
 • warehouse2
 • warehouse1
JoomShaper
Design By : Partonikco
Web Analytics